Biuro rachunkowe Piekary Śląskie (1)Zapewne doceniamy, że księgowość nie jest aż tak utrudniona, ponieważ już w momencie tworzenia sprawozdania finansowego, pojawia się wiele ułatwień. Do jednych z nich można na przykład zaliczyć uproszczony wzór takiego sprawozdania finansowego. Dotyczy on zarówno przychodów, kosztów, jak i wyniku finansowego czy nakładów na środki trwałe. W momencie tworzenia takiego sprawozdania warto zwrócić uwagę, jakie konta są zaliczane do poszczególnych kategorii rachunkowych. Na przykład do rachunku zysków i strat można wliczyć zysk ze sprzedaży, przychody netto ze sprzedaży, pozostałe koszty operacyjne, stratę ze sprzedaży, zysk na działalności operacyjne, stratę na działalności operacyjnej, przychody finansowe, koszty finansowe, zyski i straty nadzwyczajne. Bardzo cenna okazuje się również pod kategoria rachunkowa dotycząca podatku dochodowego. Tutaj jesteśmy w stanie zauważyć zysk netto, stratę netto, jak i pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku. Jest możliwość zawarcia jeszcze do sprawozdania danych uzupełniających.