Akcjonariat

Kapitał zakładowy Creditia S.A. wynosi 700.000,00 zł i dzieli się na 700.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane, w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Creditia S.A. wynosi 1.400.000.

wykres kolowy high

Futuris S.A. posiada 560.000 akcji Creditia S.A., które stanowią 80% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.

Futuris S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej. Wspiera spółki z grupy kapitałem, doświadczeniem w budowaniu i rozwijaniu firm oraz wiedzą o funkcjonowaniu rynków finansowych.

Futuris S.A. należy do Grupy Kapitałowej PCH Capital S.A., której pomysłodawcą, założycielem i jedynym akcjonariuszem jest Pan Piotr Marek Chmielewski. Akcje Futuris S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w alternatywnym systemie obrotu.

Nasze atuty

bardzo dobre perspektywy rynkowe; dynamiczny rozwój sektora usług finansowych,
zdywersyfikowane ryzyko działalności operacyjnej,
atrakcyjna oferta produktowa uwzdględniająca potrzeby potencjalnych klientów,
wysoka jakość i niska szkodowość portfela wierzytelności,
szeroki zakres działania i silna pozycja rynkowa,
własna sieć sprzedaży i windykacji,
kompetentny Zarząd posiadający wieloletnie doświadczenie w branży finansowej,
stabilny akcjonariusz; giełdowy fundusz Futuris S.A. należący do dużej grupy kapitałowej PCH Capital S.A.,
wysoka rentowność; zysk netto w 2014 r. 334.055,12 zł, a w I kwartale 2015 r. 649.265,34 zł,
transparentna polityka informacyjna; aktualna strona internetowa oraz newsletter na bieżąco wysyłany do interesariuszy.

5.00 avg. rating (100% score) - 1 vote