Housing concept.Zadaniem zarządzania procesami gospodarczymi jest zapewnienie sprawnej organizacji produkcji, dostatecznie silnej motywacji dla robotników, pracowników i personelu kierowniczego oraz kontrola procesu produkcji, zwłaszcza jakości wyrobów. Zarządzanie odgrywa przeto ważną rolę jako czynnik racjonalnego gospodarowania. Jego główną funkcją jest wspomaganie i uzupełnianie działania obiektywnych mechanizmów ekonomicznych, zwłaszcza w tych dziedzinach, w których siła ich działania jest bądź może być niedostateczna. Zadaniem planowania gospodarczego jest zharmonizowanie procesów gospodarczych poszczególnych działów i gałęzi gospodarki, niedopuszczenie do powstania dysproporcji, a więc zapewnienie możliwie harmonijnego rozwoju gospodarki narodowej. Zadaniem planowania jest -także wytyczanie strategicznych celów rozwoju gospodarki i działanie  zmierzające do ich optymalnej realizacji. W gospodarce socjalistycznej wśród tych celów nadrzędnym celem jest optymalne zaspokajanie potrzeb społeczeństwa. W kapitalizmie brak systemu ogólnogospodarczego planowania próbuje się w niektórych krajach zastąpić planami-prognozami, które wskazują na pożądane kierunki rozwoju gospodarczego; za cel nadrzędny nie stawiają one wzrostu stopy życiowej społeczeństwa.